• legeplads 3.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • Legeplads.jpg
 • 025.jpg
 • 029.jpg
 • 026.jpg
 • 032.jpg
 • 018.jpg
 • 016.jpg
 • sne.jpg
 • 033.jpg
 • 015.jpg
 • 020.jpg
 • 027.jpg
 • fodbold.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 028.jpg
 • 031.jpg
 • 030.jpg

Undervisningen

 

Skolen
De fleste børn, der er indskrevet på Nebs Møllegård, går i vores interne skole. Enkelte børn følger undervisningen på en af de lokale folkeskoler.

Nebs Møllegårds skole har 4 klasser. Z-klassen henvender sig til den yngste gruppe elever. Y og X klassen er for elevgruppen fra ca. 10 år og til ca. 14 år. Toppen er klassen for de ældre elever. Der laves en vurdering ved indskrivning, hvilken klasse eleven skal starte i. Der sker løbende en vurdering i forhold til klasseplacering, da vi ønsker at lave klassesammensætninger, hvor eleverne kan møde andre i et læringsfællesskab.

Til hver klasse er tilknyttet 1-2 lærere og 1 pædagog. Disse voksne deltager i behandlingskonference på den enkelte elev og deltager i det behandlingsmæssige samarbejde.

Dagligdagen tilrettelægges ud fra miljøterapeutiske principper omkring en tilbagevendende struktur, der skaber den nødvendige forudsigelighed i elevens møde med skoledagen. Skolen holder til i en selvstændig enhed, hvor hver klasse har lokaler til både fællesundervisning og mere individuelt tilrettelagte forløb. Udover klasselokalerne har skolen enkelte faglokaler, samt en lille gymnastiksal og gode udearealer til boldspil mm.

Alle elever på skolen modtager specialundervisning i henhold til folkeskolelovens § 20 stk. 2 og undervisningens tilrettelægges efter bekendtgørelse 693 af 20/6-2014. Der er undervisningsoverenskomst med Ringsted Kommune, der også fører tilsyn med skolen. Se seneste tilsynsrapport.

Undervisningen
Eleverne modtager undervisning i tidsrummet 9.00-13.00. Herefter er der en frokostpause 13.00-13.30. Eleverne spiser frokost i deres respektive huse. Efter frokost er der et understøttende modul, der tilrettelægges individuelt, hvor eleverne igen gør sig parat til undervisning. Kl. 14.15 -15.30 afvikles eftermiddagsundervisning mandag-torsdag.

Undervisningen tilrettelægges sådan, at alle elever modtager et undervisningstilbud, der tilgodeser deres vanskeligheder og udfordrer deres potentialer. Undervisningen tager afsæt i folkeskolelovens fagrække men tilrettelægges på det læringsniveau, den enkelte elev befinder sig på.

Der prioriteres, at eleverne, i de sammenhænge, hvor det er muligt for dem, indgår i læringsfællesskaber, men da dette for mange er en stor udfordring tilrettelægges en del undervisning også mere individuelt.

De ældste elever modtager fysikundervisning på en nærliggende skole, da skolen på Nebs Møllegård ikke har faglokaler eller lærerressourcer til dette.

Eleverne gennemfører nationale test, både frivillige og obligatoriske, hvor eleven placeres på det niveau, der fagligt giver mening. Når en elev er klar til at tage afsluttende afgangsprøver, sker dette i samarbejde med den nærliggende folkeskole.

Skole/hjem samtaler
En gang årligt inviteres forældrene til et møde på skolen, hvor de får indblik i deres barns skolegang. I løbet af året informeres forældrene om deres børns skolegang gennem det planlagte samarbejde med socialrådgiver.

Øvrige oplysninger
Eleverne er under opholdet på Nebs Møllegård tilknyttet Ringsted kommunes skolesundhedstjeneste, hvor sundhedsplejerske kommer på besøg og eleverne klassevis besøger skoletandplejen til tandeftersyn en gang årligt.