• legeplads 2.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • Legeplads.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • sne.jpg
 • 018.jpg
 • 035.jpg
 • 033.jpg
 • 015.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 016.jpg
 • fodbold.jpg
 • 027.jpg
 • 034.jpg
 • 031.jpg
 • 020.jpg
 • 032.jpg

Pædagog i praktik

Procedure og uddannelsesplan for praktikanter
Seminariet henvender sig skriftligt og disse henvendelser samles hos forstander.
På administrationsmødet fordeles de studerende mellem de 3 døgnafdelinger. Her orienterer afdelingslederne om hvem, der skal være praktik-vejleder for vedkommende.
Afdelingsleder er praktikansvarlig og varetager den daglige ledelse. Vejledningen af praktikanten kan udføres af en erfaren medarbejder. Det tilstræbes at praktikvejleder har gennemført praktikvejlederkursus.

Forbesøg
Praktikanten kontakter Nebs Møllegård og laver aftale med praktikvejleder om forbesøg. Praktikanten har udarbejdet en foreløbig målformulering til besøget.
Ved forbesøget giver vejleder en beskrivelse af Nebs Møllegårds arbejdsopgave, samt en beskrivelse af krav og forventninger til praktikanten. Praktikanten fremkommer med sine overvejelser om ønsker og mål.
Dette giver mulighed for at der gensidig afpasses forventninger. Praktikantens målsætning, samt Nebs Møllegårds uddannelsesmål skal betragtes som arbejdspapir og på baggrund af disse udarbejdes en konkret vejledningsplan.
Derudover vil forbesøget være en slags ansættelsessamtale hvori der også ligger en vurdering af praktikantens egnethed som medarbejder på Nebs Møllegård.

Praktikantrollen
At være indstillet på personlig og faglig udvikling. Dette betyder at vi ikke har en forventning om en speciel høj faglig kunnen fra praktikanten,- men at praktikanten indgår i arbejdet med de individuelle færdigheder og forudsætninger vedkommende nu engang har.
Det er tilladt i vidt omfang at handle og fejle,- og dermed gøre sig nye erfaringer. Praktikantens primære opgave er, at turde/ville/kunne og fortælle om de handlinger og følelser, der er opstået undervejs.
Det er her, at muligheden for personlig og faglig udvikling er tilstede, hvis man er villig til at forholde sig til de til tider, ubehagelige følelser der opstår undervejs af afmagt, irritation/vrede, hjælpeløshed, skam, pinlighed etc. Det er via aktivt at forholde sig til dette, at muligheden for at lære sig selv og børnene at kende er til stede.
Som praktikant er der en balance mellem, at vise initiativ og interesse og samtidig afvente hvilke opgaver ens kollegaer skønner man kan magte, - dette er mest ment som en opfordring til at skrue ned for kravene til sig selv, og ikke tro at kollegaerne forventer mirakler.

Uddannelsesmål
Praktikanten skal udvikle sig fagligt og personligt gennem:

 • Tilegnelse af teori der er relateret til Nebs Møllegårds primære opgave som er behandling af børn og unge.
 • Oplæres og trænes i færdigheder der er forbundet med det miljøterapeutiske arbejde på Nebs Møllegård.
 • Forholde sig kritisk til den hverdag praktikanten møder. Træne skriftlighed og formulere sig fagligt. 

Metode
Læse og formidle forståelse af tekst til praktikvejleder (foreslået aktuel litteraturliste) Litteraturliste fastlægges samtidig med vejledningsplan.

 • Psykoanalysen i grundtræk. Side 1-26 af Sigmund Freud.
 • Objektrelationer og psykoterapi. Side 11-44 og side 181-193 af Ludvig Igra.
 • Barnets interpersonelle univers. Kompendium over Daniel Sterns bog af Dorte Ostenfeld side 1-15. Miljøarbeid og arbeidsmiljø. Side 1-36 af Erik Larsen.
 • Miljøterapeutiske temaer. Side 1-65 af Erik Larsen m.fl.
 • Børn på behandlingshjem år 1999. Nebs Møllegård.
 • Børn på behandlingshjem år 2000. Nebs Møllegård.
 • Miljøterapi med børn.
 • Praktikanten skal indgå i den tilrettelagte hverdag og sammen med kollegaer mødes med børnene. Der vil blive lagt vægt på at praktikanten erfarer af analyse, planlægning og forberedelse, før mødet med barnet. Derfor vil praktikanten indgå i den tilrettelagte mødestruktur, husmøder, behandlingskonferencer, og teamgruppemøder.
 • Udtænke og gennemføre et projekt hvor praktikanten er den centrale voksne.
 • Modtage undervisning fra Nebs Møllegård. Læsning af journaler til forståelse af det enkelte barns anbringelse.
 • Skriftlig formidling, journalnotater, observationsopgave, praktikopgave. 

Praktikvejlederens rolle
Det er vejlederens opgave at sikre praktikanten i gennemsnit får 1 times vejledning om ugen. Hvordan det praktisk arrangeres er op til den enkelte praktikvejleder.
Indholdet af denne vejledning er med fokus på praktikantens faglige og personlige udvikling, f.eks. diskussion af episoder der har voldt kvaler for praktikanten eller bare givet  anledning til spørgsmål. Her er det muligt at kombinere teoretisk indsigt med handleforslag (metoder), analysere hændelsesforløb, og evt. justere hvad det er vigtigt praktikanten bruger sin energi på.
Praktikanten skal komme med materialet (episoderne-overvejelserne etc.), og vejleder og praktikant skal i samarbejde, forsøge at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
Et andet indhold i vejledningen er diskussion af teoretiske artikler, med fokus på enkelte børn eller problemstillinger på afdelingen. Endvidere er det vejlederens opgave at få aftalt hvordan skriftligheden i praktikken skal udmønte sig, eksempelvis journal-notater, beskrivelse af episoder, skriftlig opgave. Vejlederen skal i fornødent omfang holde kontakt med seminariet, samt skrive praktikudtalelse. 

Tilrettelæggelse af praktikantens arbejde
Det betyder at vi i starten vil tilstræbe at praktikanten vil være på som tredjemand i de daglige teams.
Der arbejdes frem mod større grad af selvstændighed og mestring hos praktikanten. I sidste tredjedel af praktikken afprøves de indhentede færdigheder, og det vurderes om praktikanten kan indgå som andenperson. Det tilstræbes, at praktikanten kan have aftenarbejde med sin vejleder. Weekendarbejde må vurderes fra gang til gang og kan i nogle tilfælde være alenearbejde, dette vil dog være i sidste tredjedel af praktikken.
Praktikstedet afholder udgifter i forbindelse med praktikken, undtaget rejseudgifter fra hjem til praktiksted.

Toni Rytter
Forstander

Praktikbeskrivelse