• 022.jpg
  • 024.jpg
  • 023.jpg

Forhuset

Forhuset, huset for de større børn-ungehuset
Forhuset har otte døgnpladser og er indrettet således, at det giver mulighed for dels, at være sammen med huset øvrige beboere i de centrale fællesrum som køkken, dagligstue, fjernsynsrum, og dels mulighed for at trække sig til sit værelse. Badeværelserne er man 2-3 om.

Kriterier for flytning til Forhuset
Unge i alderen (13) 14-15. Man kan blive boende til fyldt 18 år.

Unge der har boet på Dalen og i Baghuset, eller

Evt. unge der indskrives uden først, at have boet på Nebs Møllegård, men hvor det i visitationen vurderes, at de kan profitere af ungetilbuddet. De skal i øvrigt opfylde kriteriet om, at de kan inkluderes i ungegruppen. Der kan her være tale om unge der kommer hjemmefra eller fra andet bo- og behandlingstilbud, hvor der ikke er tilstrækkelig mulighed for, at matche deres fortsatte behandlingsbehov.

 
Unge der har et tilstrækkeligt funktionsniveau ift., varetagelse af basale personlige hygiejniske gøremål, men som er afhængige af fortsat opbyggelig støtte hertil.

Unge der udviklingsmæssigt er i gang med, at 'tage livet til sig' og har ambivalente ambitioner og ønsker for egen fremtid i udviklingsmæssig, uddannelses – og trivselsmæssig retning.

Unge, der står over fort, at være eller, at blive selvhjulpne i forhold til praktiske gøremål, så som tøjvask, madlavning, befordring med offentlige transportmidler bus, tog, m.m.

Unge der på trods af sårbarhed, er optaget af, at træde ind i fællesskaber i og udenfor Nebs Møllegård og arbejder på, at kunne fungere i samspil med andre unge.

 

Den miljøterapeutiske tilgang over for unge
Der arbejdes ud fra en progressionstilgang, hvorvi møder de unge ift., deres selvstændighed og begyndende separation fra de voksne. Heri ligger, at træffe egne valg, håndtere konsekvenser af disse, at tage ejerskab for egen udvikling.

De unge skal tilegne sig færdigheder, som gør, at de over tid kan håndtere egen husførelse. Vi praktiserer, at de unge har medindflydelse og medinddrages i hvorledes prioriteringer af forbrug er i huset. De unge er med, også når der skal ske ny-indretning af fællesrum og lægges planer for kommende ture og rejser.

Der arbejdes med gruppeprocesser og dynamikker i det fællesskab og den ungekultur, som opbygges. Der eksisterer kendte og tydelige normer for sociale hensigtsmæssige og opbyggelige leveprincipper, for hvordan man er sammen. Denne skabelse/tilblivelse af den gode norm, er samtidig guidning, retningsvisende og anvisende for, at blive inkluderet i andre fællesskaber.

De unge får hjælp til, at administrere deres økonomi. De får hjælp til, at varetage familiemæssige interesser og forhold herunder, at huske forældres og søskendes fødselsdage.

Vi er sammen med de unge opsøgende på den verden, der ligger uden for Nebs Møllegård såsom ungdomsskole, fritidsinteresser, kultur, uddannelsesmuligheder ect.

Venskaber skal stimuleres og kærester er en mulighed.

At gå i skole skaber muligheder, de unge er tilknyttet Nebs Møllegårds interne skole, kaldet Skolen på Toppen, eller går i et af Ringsted kommunes øvrige undervisnings-uddannelsestilbud.

De unge skal i højere grad end tidligere deltage i statusmøder, samarbejdsmøder, etc. møder hvor forældrene deltager.